Oinarrizko datu enpirikoen multzoak identifikatzen eta sistematizatzen ditugu, eta adierazle giltzarriak ezartzen, kapital-gastuak nahiz proiektu berriekin zerikusia daukaten ustiaketa-gastuak aurreikusteko, aztertzeko eta haztatzeko. Zehatz mehatz kuantifikatzen ditugu beharrezko inbertsioak, amaierako erabakiak hartzeko orduan asmatzea bermatze aldera.

  • CAPEX eta OPEX analisiak.
  • LCOS analisia.